Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

ANVENDELSE

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er nedennævnte betingelser gældende for tilbud og leverancer fra Pelsis Danmark (Sælger).

ORDRE & TILBUD

Tilbud og ordrer er først forpligtende for sælger, når sælger ved ordrebekræftelse har accepteret ordren/tilbuddet.
Sælgers ordrebekræftelse er bindende for køber, medmindre køber straks fremsætter skriftlig indsigelse.

Sælger er berettiget til at betinge aftaler af, at køber stiller bankgaranti eller tilsvarende betryggende sikkerhed for betaling til forfaldstid. Delleverancer kan efter sælgers vurdering foretages med heraf følgende delfakturering. På mindre ordrer debiteres et ekspeditionsgebyr. Tilbud på lagervarer afgives med forbehold for mellemsalg.

PRISER

Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Ved salg af kolli i anbrud gælder vejledende udsalgspris. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i handelsbetingelser, som måtte afvige fra de i tilbuddet eller prisliste indkalkulerede råvarepriser, transportomkostninger og valutakurser m.v.

Sådanne ændringer giver sælgeren ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende indtil fakturadato. Priser anført i prisliste er uforbindende, og kan ændres uden forudgående varsel. Køber oplyses om følgende afgifter (gælder i Danmark).

A-varer:
Afgiften udgør 40 % af den afgiftspligtige værdi for kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter mv. Afgiften beregnes som 40/60 af vederlaget uden afgift og moms.

B-varer:
Afgiften udgør 30 % af den afgiftspligtige værdi for kemiske biocidmidler til afskrækkelse af pattedyr, fugle, insekter mv. Afgiften beregnes som 30/70 af vederlaget uden afgift og moms.

C-varer:
Afgiften udgør 3 % af den afgiftspligtige værdi for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, samt kemiske biocidmidler til

  • Bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.
  • Bekæmpelse af algevækst.
  • Bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.
  • Bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner. Afgiften beregnes som 3/97 af vederlaget uden afgift og moms.

Plantebeskyttelsesmidler:
Omfatter de midler, som Miljøstyrelsen har godkendt som plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i Danmark i henhold til kemikalielovens kapitel 7 eller pesticidforordningen (nr. 1107/2009). I forbindelse med plantebeskyttelsesmidlets godkendelse i Miljøstyrelsen fastlægges det enkelte middels miljø- og sundhedsbelastning, og på et vægtet grundlag fastsættes det enkelte bekæmpelsesmiddels afgiftssats.

For midler, der på nuværende tidspunkt er godkendt, vil Miljøstyrelsen offentliggøre afgiftssatserne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der opkræves statsafgift på lysstofrør på min. 20w med kr. 8,79 pr. stk.

ANNULLERING

Købers annullering af en indgået købsaftale accepteres kun efter skriftlig aftale med sælger og mod købers betaling af de påløbne omkostninger og tab, som opgjort af sælger. Sælger er berettiget til et minimumsgebyr på 10 % af prisen, jfr. pkt. 3. Sælger forpligter sig ikke herved til at indgå aftale omkring annullering.

LEVERING

Fragtfri levering ved køb over kr. 4500 inkl. afgifter. Gælder kun fastland samt brofaste øer i Danmark. Dog vil de nedenstående gebyrer (farligt gods, anden adresse / privat adresse / storcentre / forlystelsesparker) evt. stadigvæk blive faktureret. Ved køb under 4500 inkl. afgifter er fragtprisen iflg. gældende priser hos fragtselskab – se evt. www.fragt.dk Levering finder normalt sted ex works i henhold til Incoterms 2011.

Alle leveringstider er uforbindende indtil endelig bekræftelse fra sælger. Følgende gebyrer tillægges de normale fragtpriser:

  • Anden adresse end faktura adresse: + kr. 50,00
  • Levering til privat adresse: + kr. 50,00
  • Levering til storcentre/forlystelsesparker + kr. 35,00
  • Farligt gods tillæg: + kr. 35,00

RETURVARER

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko-fremsendelse i hel og ubeskadiget stand, samt i ubrudt original emballage, til sælgers adresse.

Fakturanummer, returvarenummer samt bekræftelse på, hvem der hos sælger er aftalt returnering med, skal medfølge returvarer. Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. Returvarer krediteres med 85 %.

Ved returnering i uoriginal emballage samt ved anbrud udbetales 70 % af prisen, jfr. pkt. 3.
Returforsendelser vil være for købers regning medmindre andet er aftalt skriftligt fra sælgers side af.

EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at holde det købte forsvarligt forsikret, herunder mod brand, tyveri, hærværk og vandskade.

BETALING

Betaling skal ske netto kontant senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dersom betaling ikke finder sted rettidigt, vil rentenota med den til enhver tid gældende procesrente blive pålagt.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som sælger ikke skriftligt forud har anerkendt.

FORSINKELSE

Sælger underretter køber uden ugrundet ophold, såfremt sælgers leverance forsinkes. Sælger er ikke forpligtet til at erstatte køberen tabt fortjeneste, tab eller anden direkte eller indirekte økonomisk skade som følge af forsinkelsen, såfremt sælgeren ikke har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Sælgerens erstatningsansvar er yderligere begrænset til et beløb, som ikke overstiger varens fakturerede værdi ekskl. moms og afgifter.

REKLAMATION & MANGLER

Køber skal reklamere straks efter modtagelsen, såfremt mangler er konstateret. Sælger har ret til at vælge at omlevere eller afhjælpe mangler. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i forbindelse med reklamationer.

Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som påberåbes inden 1 år fra den dag, varen blev leveret til køberen.

PRODUKTANSVAR

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det leverede

  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse,
  2. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som ifølge af det leverede forårsager.

I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres i overensstemmelse med pkt. “LOVVALG / VÆRNETING”.

ANSVARSFRITAGELSE

Køber er eneansvarlig for opbevaring, handling og videreanvendelse af produktet, således at køber er enehæfter i relation til lovgivning og øvrige forskrifter og i relation til det forsvarlige overfor omgivelser, forbrugere m.v. Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.

Som force majeure anses bl.a., men ikke begrænset til, følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af sælgers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft, myndighedsbeslutninger eller anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktion.

I tilfælde af force majeure har sælger valget mellem at hæve handlen, eller en del heraf, eller levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af force majeure-begivenhed.

LOVVALG / VÆRNETING

Enhver tvist, som opstår mellem køber og sælger som følge af aftalen, afgøres efter dansk ret og anlægges ved sælgers hjemting, medmindre voldgift er særskilt aftalt mellem parterne.